สรุปการเรียนรู้ “Wrap up” โดย รศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่า

สรุปการเรียนรู้ “Wrap up”
โดย
รศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่า
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ