แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”
โดย คุณอิสระ วงศ์รุ่ง  รองผู้อานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล (TQA)
คุณวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
งานธุรกิจการตลาด บ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิริราช
ผู้ดาเนินการอภิปราย
รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด