แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)"

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)"
โดย อ.ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินการอภิปราย
รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

(ไม่มีเอกสารประกอบการนำเสนอ  สามารถดูย้อนหลัง click )