แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิริราชได้อะไร จากรางวัล “TQC Plus: Operation” ก้าวต่อไป คืออะไร อย่างไร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ศิริราชได้อะไร จากรางวัล “TQC Plus: Operation” ก้าวต่อไป คืออะไร อย่างไร
โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง

ผู้ดาเนินการอภิปราย รศ. นพ.บวรรัฐ วณดุรงค์วรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ