เส้นทางการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Siriraj Quality Development Roadmap)

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

(Siriraj Quality Development Roadmap)

               คณะฯ ให้ความสำคัญในการสร้างและส่งมอบงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล ที่คำนึงถึงผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพันธกิจและหน่วยงานทุกระดับ โดยมอบหมายรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ บูรณาการ ทั้งคณะฯ จึงเกิดการเรียนรู้และปรับบทบาทหน้าที่เป็น Knowledge facilitator ด้วย 3C concept (catalyst, collaborator/integrator, coach) ร่วมกับทีมงานสนับสนุนในการกำกับดูแล ได้แก่ งานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ และงานจัดการความรู้ และต่อยอดการดำเนินการร่วมกับหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและฝ่ายการพยาบาล  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ นะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด