การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง “การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2564

เรื่อง “การบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results)”

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

ถ่ายทอดสด ด้วยสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ SELECx

วิทยากร

  1. อ.กิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์                               วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารคุณภาพ
  2. รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ                   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
  3. นพ.สิชน  ลือฤทธิพงษ์                               หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ

 

ผู้ดำเนินการอภิปราย  :  รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

        อ.กิตติพัทธ์ กล่าวว่า เครื่องมือคุณภาพแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกัน ปัจจุบันเครื่องมือคุณภาพอาจไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและคาดการณ์ไม่ถึง ซึ่งส่งผลให้องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และการดำเนินงานใหม่ ถ้าองค์กรใดดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ โดยเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว คือ OKRs

OKRs ย่อมาจาก Objective และ Key Result คือ เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล โดย OKRs ที่ดี  จะประกอบด้วย 

  • Clear direction  การกำหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดแจน
  • Communication มีการสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจตรงกัน เพื่อปรับการทำงานให้สอดคล้อง มีการแชร์ความรู้ให้กันและกัน
  • Collaboration การทำงานร่วมกัน เนื่องจากเป้าหมายขององค์กรเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด