เอกสารให้ความรู้ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในศิริราช

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในศิริราช (Creating Siriraj Safety Culture)
ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อบรรยาย

  1. ความเสี่ยงและอุบัติการณ์
  2. ทำไมต้องป้องกันความเสี่ยง
  3. สาเหตุของความผิดพลาด
  4. ทำไมต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
  5. ศิริราชทำอย่างไร

#ความเสี่ยง #อุบัติการณ์ #สาเหตุความผิดพลาด #สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด