ข้อมูลการดำเนินการ Siriraj Clinical Tracer Plus (SiCT Plus) ประจำปีงบประมาณ