สู่ High Performance Organization : HPO ด้วย Specific disease excellence

        คณะฯ ให้ความสำคัญในกระบวนการต่อยอดการรับรองคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะ/กลุ่มหัตถการสำคัญที่เป็นความเชี่ยวชาญอย่างเป็นองค์รวมโดยทีมสหสาขา ทำให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Specific Disease Certification) จาก จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 คือ การรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke Center) และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 2 กลุ่มโรค คือ การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver Transplantation) และการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement) และขยายสู่การการรับการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Certification) สำหรับระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล ระดับศูนย์เบาหวาน (Diabetes Center) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเตรียมรับการเยี่ยมรับรองเฉพาะโรคอีกหลายกลุ่มโรค เพื่อรองรับกับบรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ “เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ”

Click เอกสารแนบ นะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด