ที่มาเกี่ยวกับการพัฒนา Siriraj Clinical Tracer Plus (SiPT Plus)

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดวิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาพวะแก่มวลมนุษยชาติ" โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน   คือ การจัดการการศึกษา การทำการวิจัย และการให้บริการทางการแพทย์ผ่านทางโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความนิยมและศรัทธาสูงสุดของประชาชน อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถชี้นำสังคม

      โรงพยาบาลศิริราชให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องพัฒนากระบวนการดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มโรค/หัตถการ ด้วยการนำมาตรฐาน HA และเครื่องมือคุณภาพ “การตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer) (รูปที่ 1)” มาประยุกต์ใช้ แต่พบว่า ยังมีโอกาสพัฒนาต่อยอดด้วย การบูรณาการและการสร้างองค์ความรู้ รองรับการบรรลุวิสัยทัศน์ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความภาคภูมิใจร่วมกัน

          ปี 2554 คณะฯ จึงพัฒนาเครื่องมือคุณภาพ  ที่เรียกว่า Siriraj Clinical Tracer Plus (SiCT Plus)  เพื่อตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะ/หัตถการ (specific disease) ที่ซับซ้อนในทุกภาควิชาทางคลินิก ทำให้มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การเทียบเคียงระดับชาติ/นานาชาติ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างองค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรม อย่างเป็นสหสาขาวิชาชีพ องค์รวม และเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในคณะฯ

Click เอกสารแนบ นะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด