การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “กำหนดตัวชี้วัดอย่างไรให้งานพัฒนา”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2564

เรื่อง “กำหนดตัวชี้วัดอย่างไรให้งานพัฒนา”

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ถ่ายทอดสด ด้วยสัญญาณภาพและเสียง ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SIBN ณ ห้องประชุม 617 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6

วิทยากร

  1. ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน                    รองหัวหน้าภ.ศัลยศาสตร์
  2. อ.พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย                        ภ.ศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
  3. พว.อัญชัญ เกตุเมฆ                              งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  4. น.ส.วชิราภรณ์ ตรีเย็น                           หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
  5. นางอนุสรา วัชรแข                              หัวหน้างานบัญชี ฝ่ายการคลัง
  6. นางหนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ                        หัวหน้างานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง

ผู้ดำเนินการอภิปราย
       รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์                        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้อธิบายความหมายของ KPI และเกริ่นนำในหลักการกำหนดตัวชี้วัด รวมถึงแนวทางเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดกับกระบวนการทำงาน ดังนี้...

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด