“การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)” NF ครั้งที่ 21

การประชุมวิชาการ HA National Forum 21th “Enhancing TRUST in Healthcare”

เรื่อง “การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)”

วันพฤหัส ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น.

วิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล                                                     ม.มหิดล เขตนครสวรรค์

ดร. นพ.นวนรรณ ธีระอัมพรพันธุ์                                           รพ. รามาฯ

 

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุม

            ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า สามารถส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องไม่ดีหรือเรื่องวิกฤตต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา บางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่องค์กรตั้งใจให้เกิด แต่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะวิกฤต  จนสามารถลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตได้ ดังนั้น การสื่อสารในภาวะวิกฤตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อชี้แจงให้ทั้งคนภายในและภายนอกองค์กรรับทราบและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถชิงความได้เปรียบในการจัดการ หรือบรรเทาผลกระทบจากสภาวะวิกฤต... ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้จากเอกสารแนบ นะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด