คู่มือการใช้งานระบบ SELECx หลักสูตร การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564

คู่มือการใช้งานระบบ SELECx หลักสูตร การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564

1. วิธีการ Login เข้าระบบ SELECx

 1. เข้าเว็บไซต์ SELECx ผ่าน Google Chrome พิมพ์  URL : http://selecx.si.mahidol.ac.th/
 2. กดปุ่ม Login ที่มุมบน ด้านขวา
 3. กรอก Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Login
 • Username : SAP ID
 • Password : SAP ID

2. เข้าสู่หลักสูตร การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564

 1. พิมพ์ข้อความ “การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564” ที่ช่อง Search Course  
 2. กดที่รูปแว่นขยายเพื่อค้นหาหลักสูตร
 3. กดเลือกหลักสูตร การอบรมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564

3. ศึกษาวิดีโอ  Power point และเอกสารแนบ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ

 1. การเตรียมผู้เยี่ยมสำรวจฯ ปี 2564 (ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร)
 • VDO : การเตรียมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564
 • Power point อบรมผู้เยี่ยม SiIS
 • Framework for evaluation sharing  Overall scoring SiIS 2563
 • Scoring Guideline 2019

       2. คำแนะนำสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจฯ (รศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล)

 • Power point คำแนะนำสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจฯ
 • VDO : คำแนะนำสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจฯ (อ.ธีระ)

      3. การเขียนรายงาน (Feedback report) (ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ)

 • Power point การเขียนรายงาน  (Feedback report)
 • VDO : การเขียนรายงาน อ.บวรรัฐ

     4. แบบประเมินผลการอบรม “ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2564”

4. Log out ออกจากระบบ

 1. กดที่รูปลูกศรที่บริเวณมุมบน ด้านขวา             
 2. กดเลือก Log out

203629973 ติดตามรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 

หมายเหตุ*             กรุณาตอบแบบประเมินผลการอบรมฯ  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และ นำมาปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งต่อไป

                                                                                                                         ขอบพระคุณค่ะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด