แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด” ตอน 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด”
โดย  รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ และ ผศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ