แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด” ตอน 1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด”
โดย  ศ. คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ และ ผศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด