แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ได้ใจและได้งาน”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “วิถีใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ได้ใจและได้งาน”
โดย  ดร.วรภัทร ภู่เจริญ
อดีตนักเรียนทุนของสถาบันนาซ่าและวิศวกรนาซ่า

ผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ และ ผศ. ร.อ. พญ. ณัฎฐา สายเสวย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด