บรรยาย เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการคุณภาพศิริราช หลังวิกฤตโควิด”

บรรยาย เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการคุณภาพศิริราช หลังวิกฤตโควิด” 
โดย  ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด