แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลังสู้ภัยโควิด วิถีใหม่เพื่อสร้างวัฒนธรรม 2P Safety ในระบบบริการผู้ป่วย” ตอน 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลังสู้ภัยโควิด วิถีใหม่เพื่อสร้างวัฒนธรรม 2P Safety ในระบบบริการผู้ป่วย” ตอน 2

โดย         รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ และ พว.นันทพร พ่วงแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด