แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลังสู้ภัยโควิด วิถีใหม่เพื่อสร้างวัฒนธรรม 2P Safety ในระบบบริการผู้ป่วย” ตอน 1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลังสู้ภัยโควิด วิถีใหม่เพื่อสร้างวัฒนธรรม 2P Safety ในระบบบริการผู้ป่วย” ตอน 1

โดย  พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ และ พว.นันทพร พ่วงแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด