ปรับอะไร อย่างไร เพื่อวิถีใหม่ในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ปรับอะไร อย่างไร เพื่อวิถีใหม่ในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล”

โดย นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี  
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)  

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด