การทำงานแบบคล่อง เปรียว (Agile) ขององค์กรยุคใหม่

           เมื่อผู้เขียนทำการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องคุณภาพ ในช่วงที่ต้อง Work from home จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ก็พบเรื่องน่าสนใจ คือ “What is Agile Development Process?” ความรู้สึกครั้งแรก จะคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ IT แต่เมื่อลองอ่านแล้ว กลับไม่ใช่แบบที่คิดนี่นา มันสามารถนำมาเป็นแนวคิดที่ดีในการทำงานได้เลย ลองมาดูความหมาย และประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกันเลยนะคะ

Agile คืออะไร

Agile จะออกเสียงว่า “อไจล์” หรือ “อา-ไจล์” หรือ “แอ-ไจล์” ก็ได้ มันคือ “แนวคิดในการทำงาน” (ไม่ใช่รูปแบบวิธีการหรือขั้นตอนในการทำงาน) ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง “คน” “การสื่อสาร” และ “แนวทางที่จะนำไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการ” ขององค์กรให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สินค้าและบริการเหล่านั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงผู้บริโภคอยู่เสมอ.... ติดตามได้จากเอกสารแนบนะคะ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด