หลักการที่ถูกต้องในการพิมพ์งาน

หลักการที่ถูกต้องในการพิมพ์งาน

การเว้นวรรคในภาษาไทย   

  1.    การเว้นวรรคเล็ก ใช้เว้นระหว่างคำหรือวลี มีระยะห่างระหว่างวรรค 1 เคาะ
  2.    การเว้นวรรคใหญ่ ใช้เมื่อจบประโยคที่สมบูรณ์ มีระยะห่างระหว่างวรรค 2 เคาะ

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบนะคะ  

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด