ครั้งที่ 2/2560 "บริการให้ได้ใจ แล้วใครได้ (Patient Experience Management)"

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2560
เรื่อง บริการให้ได้ใจ แล้วใครได้ (Patient Experience Management)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด