งานมหกรรมคุณภาพ จัดภายใต้หัวข้อ

งานมหกรรมคุณภาพ จัดภายใต้หัวข้อ"ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” มหาวิทยาลัยมหิดล