บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ESG (Environment Social Governance) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

บรรยากาศงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ESG (Environment Social Governance) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

        ศิริราชเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง “ESG (Environment Social Governance) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน”

สามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้จาก Link >>> https://www2.si.mahidol.ac.th/QFexhibit/2023/

รับชมภาพกิจกรรมได้จาก Link >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.697003282463132&type=3

        วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 08.30 น. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ“ESG (Environment Social Governance) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” พร้อมชมนิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพของ คณะกรรมการ/ภาควิชา/หน่วยงานของศิริราช ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น R2R Award 2023, KM Award 2023, รางวัลโครงการติดดาว เเละ รางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2566 (Quality Person of the Year 2023) โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศิริราช ร่วมในพิธีเปิดงาน จากนั้นเวลา 09.15 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “The Power of Sustainable Leadership : Navigating ESG to a World Class Organization พลังของการนำอย่างยั่งยืน : การใช้กรอบแนวคิด ESG เพื่อความเป็นองค์กรชั้นเลิศระดับโลก” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        🌟งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ESG (Environment Social Governance) กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดยงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 เพื่อเป็นการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินการหน่วยงานของคณะ ฯ รวมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานประจักษ์ในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ คณะฯ และสังคม ทาให้เห็นทิศทางในการพัฒนาของคณะฯ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการจะเป็น “องค์กรที่เป็นเลิศมุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ”

        🔷สำหรับปีนี้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รางวัลโครงการติดดาวรวมทั้งสิ้น 313 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทหน่วยงาน 188 รางวัล ประเภทนวัตกรรม 125 รางวัล R2R Award 12 รางวัล รางวัล R2R บันดาลใจ 1 รางวัล รางวัล KM Award 6 รางวัล และรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2566 (Quality Person of the Year 2023) ได้แก่ รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและคุณค่าองค์กร

        🔷อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรเห็นภาพรวมการพัฒนาคุณภาพและทิศทางข้างหน้าของคณะฯ และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพจากวิทยากรภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite และถ่ายทอดผ่านระบบเน็ตเวิร์กภายในคณะฯ (SiBN) มหาวิทยาลัยฯ (IPTV) และ Facebook live โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน

- ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงนิทรรศการ Virtual Exhibition ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566 ประกอบด้วย

• ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566

• ผลงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคร่อมสายงาน ภาควิชา หน่วยงานสนับสนุน จำนวน 105 หน่วยงาน และผลงานวิจัย R2R ที่แล้วเสร็จ ประจำปี 2565 จำนวน 21 ผลงาน

• ผลงานได้รับรางวัลโครงการติดดาว KM Award, R2R Award รวมทั้งสิ้น 332 โปสเตอร์

- ส่วนที่ 2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ก 2 วัน คือ ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ