การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ ONSITE

การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation survey) ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ ONSITE