การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563 “สร้างเสริมสุขภาพ โอกาสจากวิกฤติ Covid-19”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563 “สร้างเสริมสุขภาพ โอกาสจากวิกฤติ Covid-19”

การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2563

“สร้างเสริมสุขภาพ โอกาสจากวิกฤติ Covid-19”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SIBN) ณ ห้องประชุม 202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ โอกาสจากวิกฤติ Covid-19 

โดย  ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช                    รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  

รศ. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์                หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และทีม

 ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ