ต้องทำ IO-02 เมื่อไรคะ

เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น แต่สิ่งสำคัญคือ ถ้าโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณคณะฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่ตรวจสอบว่ารายรับ-รายจ่าย เข้าในระบบครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนทำ IO-02 ค่ะ เรื่องนี้สำคัญมากๆ นะคะ เพราะเมื่อทำ IO-02 แล้ว ข้อมูลการเงินจะไม่สามารถไหลเข้าสู่ระบบ และควรทำ IO-02 ภายใน 2 เดือน นับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ