วิธีการตรวจสอบข้อมูลการไหลเข้าระบบของรายได้-ค่าใช้จ่าย