QF การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย: เราทุกคนคือผู้นำ

โดย  นพ. ชาตรี  ดวงเนตร             ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
        คุณกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี    
                                                  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        คุณพอฤกษ์  โกมลวณิช        ผู้อำนวยการฝ่ายรับรองคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
                                                  และสิ่งแวดล้อมบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)