QC8-64 เรื่อง "ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อนาคต ด้วย Resilience & Agility" โดย พว.นริศา อาจอ่อนศรี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์งานสู่อนาคต ด้วย Resilience & Agility    
โดย
พว.นริศา อาจอ่อนศรี
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ไอซียูตั้งตรงจิตร 1    
                
ผู้ดำเนินการอภิปราย:
อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วย R2R
รศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และรองประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วย R2R


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)