QC6-64 เรื่อง การจัดการข้อมูล และสร้างสรรค์นวัตกรรมข้อมูล โดย  ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน

ประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2564
"Data Management & Data Innovation"
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

เรื่อง การจัดการข้อมูล และสร้างสรรค์นวัตกรรมข้อมูล 

โดย  ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)