ตัวบ่งชี้ 7.2 เกณฑ์ข้อ 12-17

ตัวบ่งชี้ 7.2 เกณฑ์ข้อ 12-17 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)