2. ตัวบ่งชี้ 7.2 เกณฑ์ข้อ 2

ตัวบ่งชี้ 7.2 เกณฑ์ข้อ 2 การกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)