1. ตัวบ่งชี้ 7.2 เกณฑ์ข้อ 1

ตัวบ่งชี้ 7.2 เกณฑ์ข้อ 1 การกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)