: Download เอกสาร ปี 2562 :
ปี  
03. การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference)
05. ทบทวนข้อตกลง/สัญญา/คำขอการให้บริการทางห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก
06. การประชุม/อบรม/สัมมนา ต่างๆ
08. การเยี่ยมสำรวจภายใน
10. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
12. HA National Forum
13.การประกาศผล โครงการติดดาว ประจำปี 2561 และเอกสารต่างๆ (ปีงบ 2562)
15. เอกสารการจัดทำแบบประเมินตนเอง รองรับการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2562 และ การเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560-2561
16. เอกสารประกอบการสอน SiIM-TQA ณ วันที่ 14, 21 ม.ค. และ 7 ก.พ. 2562