: แบบฟอร์มสำหรับโครงการใหม่ (Initial Protocol) :
เอกสารหมายเลข 1ก สำหรับบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เอกสารหมายเลข 1ข บันทึกขออนุมัติทำการวิจัย (สำหรับบุคลากรนอกคณะฯ)
เอกสารหมายเลข 1ง รายการตรวจสอบขอบข่าย ExpeditedและExemption Review
เอกสารหมายเลข 1จ แบบฟอร์มขอยกเว้นการขอความยินยอม
เอกสารหมายเลข 2 แบบขอรับการพิจารณารับรอง (upload : 20 กันยายน 2565)
เอกสารหมายเลข 3ก เอกสารชี้แจง(ตัวอย่าง เอกสารชี้แจง) (upload : 20 กันยายน 2565)
เอกสารหมายเลข 3ข หนังสือแสดงเจตนายินยอม
เอกสารหมายเลข 3ค หนังสือแสดงเจตนายินยอม สำหรับการศึกษาวิจัยทางด้านพันธุกรรม
เอกสารหมายเลข 4.1 หนังสือแสดงเจตนายินยอม สำหรับผู้มีอายุ 7 - 12 ปี(assent 7 - 12)(ตัวอย่าง หนังสือแสดงเจตนายินยอม)
เอกสารหมายเลข 4.2 หนังสือแสดงเจตนายินยอม สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 12 - ต่ำกว่า 18 ปี(assent มากกว่า 12 - ต่ำกว่า 18)(ตัวอย่าง หนังสือแสดงเจตนายินยอม)
เอกสารหมายเลข 9 แบบฟอร์มการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลฯ
เอกสารหมายเลข 10 ขออนุญาตใช้ข้อมูลผู้ป่วย
เอกสารหมายเลข 13 แบบบันทึกคำร้องเรียน
เอกสารหมายเลข No. 14 Researcher's Disclosure of Conflic of Interests (upload : 20 กันยายน 2565)
เอกสารหมายเลข No. 15 เอกสารหมายเลข15 แบบฟอร์มการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
แบบฟอร์ม ขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (สำหรับบุคลากรในคณะ)
แบบฟอร์ม ขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (สำหรับบุคลากรนอกคณะ)

: แบบฟอร์มสำหรับโครงการที่ผ่านการรับรองแล้ว (Continuing Protocol) :
เอกสารหมายเลข 5.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงในศิริราช
เอกสารหมายเลข 5.2 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงนอกศิริราช
เอกสารหมายเลข 6.1 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยน
เอกสารหมายเลข 6.2 แบบฟอร์มการส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลใหม่
เอกสารหมายเลข 7 รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
เอกสารหมายเลข 8.1 แบบติดตามเพื่อขอต่ออายุโครงการวิจัยหรือ ขอปิดโครงการ(Annual Report/Close out Report) (upload : 20 กันยายน 2565)
เอกสารหมายเลข 8.2 แบบติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัย ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน(Progress Report)
เอกสารออกหมายเลข 13 แนวทางปฏิบัติหลังการรับรอง

: แบบบันทึกข้อความขอสำเนาขออนุญาตและแจ้งสถานที่เก็บรักษายาวิจัย :
ขอสำเนาเอกสารตอบรับ
ขอสำเนาเอกสารรับรอง
ขออนุญาตใช้ข้อมูลผู้ป่วย
แบบบันทึกคำร้องเรียน
แบบฟอร์มแจ้งสถานที่เก็บรักษายาวิจัย

: ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ Covid 19 :
ยกเลิก ประกาศจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง "การดำเนินการวิจัยช่วงโควิด - 19"
ประกาศคณะฯ เรื่อง นโยบายการดำเนินการการพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยว COVID-19
ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการวิจัยในโครงการต่างๆที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในคนในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
2020 WHO R&D Blueprint novel Coronavirus COVID-19_Treatment_Trial_Synopsis.pdf