วิสัยทัศน์

ศูนย์รักษาสายตา SiLASIK  มุ่งเน้นการบริการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

ศูนย์รักษาสายตาSiLASIK จะจัดการบริการ การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางโดยใช้ความรู้ความสามารถและใจที่พร้อมให้บริการของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้และคำแนะนำแก่ผู้เข้ารับบริการ และผู้สนใจอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด