โครงสร้างองค์กร

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์  ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานของโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล