บุคลากร

พันธวิทย์ บุทธิจักร์
นาย พันธวิทย์ บุทธิจักร์

นักวิทยาศาสตร์


อธิประภา พินิจนึก
นางสาว อธิประภา พินิจนึก

วัดสายตาและเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา

กัณฐิมาช์ พลพิชัย
นางสาว กัณฐิมาช์ พลพิชัย

พยาบาลเฉพาะทางด้านจักษุวิทยาและพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัดเลสิก

จีรนันท์ อินทะนิล
นาง จีรนันท์ อินทะนิล

ผู้ช่วยพยาบาลประจำศูนย์เลสิก

ไชยา อรัญคีรีไพร
นาย ไชยา อรัญคีรีไพร

พนักงานธุรการและฝ่ายประชาสัมพันธ์