ขั้นตอนการตรวจประเมินสำหรับผู้ที่ต้องการจะใส่เลนส์เสริมICL

ขั้นตอนการตรวจประเมินสำหรับคนไข้ที่ต้องการใส่เลนส์เสริมICL  มีดังนี้

1.วัดค่าสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ(Autorefraction)

2.วัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง Non-contact Tonometer

3.วัดความโค้งและความหนากระจกตาด้วยเครื่องOrbscan

4.วัดความหนากระจกตาและช่องด้านหน้าของลูกตาด้วยเครื่อง OCT Casia

5.วัดสายตาด้วยการลองแว่น(Subjective refraction)

6.วัดขนาดรูม่านตาในห้องมืด(Scotopic pupil)

7.การวัดวิเคาระห์พื้นผิวกระจกด้วยเครื่องมือ Wavescan Wavefront System

8.วัดความโค้งกระจกตาและกำลังเลนส์ด้วยเครื่อง IOL Master 

9.วัดวิเคราะห์จำนวนเซลล์ของกระจกตาด้วยเครื่อง Confoscan

10.วัดช่องด้านหน้าลูกตาด้วยเครื่องUltrasound Biomicroscopy(UBM)

11.ขยายม่านตา

12.วัดสายตาหลังขยายม่านตา(Cycloplegic Refraction)

13.พบแพทย์เพื่อรอสรุปผลการตรวจทั้งหมด

การตรวจเครื่องมือพิเศษทางจักษุที่หลากหลาย เพื่อการวินิจฉัยการรักษาของจักษุแพทย์ที่แม่นยำมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้