หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำ/แนวทางในการรักษาเกี่ยวกับภาวะสายตาผิดปกติในคนไข้ในแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันเช่น อายุ กายภาพทางโครงสร้างกระจกตา เป็นต้น

- แก้ไขโรคผิวกระจกตาบางชนิดด้วยแสงเลเซอร์ เช่น กระจกตาเป็นแผลชนิดตื้น  ภาวะภายใต้ชั้นผิวกระจกตาผิดปกติ  ภาวะผิวกระจกตาเป็นแผลซ้ำ เป็นต้น

-เป็นศูนย์อบรม แนวทางแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์ ให้แก่แพทย์จักษุเฉพาะทาง