ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

ให้บริการรักษาแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์ในผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ  โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาและทีมงานบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นดูแลผู้เข้ารับบริการอย่างครอบคลุมเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีคุณภาพการมองเห็นที่ดีขึ้น  ลดการพึ่งพาแว่นตาและคอนแทคเลนส์ภายหลังผ่าตัด

ศูนย์รักษาสายตาSiLASIK ยังเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ โดยมีการเรียนการสอนจักษุแพทย์ต่อยอดเฉพาะทางด้านกระจกตาและมีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ มีการศึกษางานวิจัยเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง