ราคาผ่าตัด??

ราคาผ่าตัด iLASIK  2 ตา =  40,000 บาท

ราคาผ่าตัด iLASIK  1 ตา =  25,000 บาท

ราคาผ่าตัด PRK 2 ตา     =  35,000  บาท

ราคาผ่าตัด PRK 1 ตา      =  22,500 บาท