ผู้บริหาร

ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

ผู้อำนวยการศูนย์เลสิก อาจารย์ประจำภ.จักษุวิทยา สาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาฯ

รศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล

ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
อาจารย์ประจำภ.จักษุวิทยา สาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาฯ

รศ.ร.อ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

วิภาวี บูรณพงศ์
อาจารย์ประจำภ.จักษุวิทยา สาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาฯ

รศ.น.ต.พญ.วิภาวี บูรณพงศ์

สบง ศรีวรรณบูรณ์
อาจารย์พิเศษ ภ.จักษุวิทยา สาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาฯ

ศ.นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์

ปณตศม เง่ายุธากร
อาจารย์ประจำภ.จักษุวิทยา สาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาฯ

พญ.ปณตศม เง่ายุธากร