วิสัยทัศน์

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

  • เพื่อการบริการการเผยแพร่ความรู้และการสร้างความรู้ของข้อมูลยาและพิษวิทยาในการวินิจฉัยรักษาและ ป้องกันการเกิดภาวะพิษ

  • พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกให้ได้มาตรฐานสากลด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และ เทคนิคที่มี ประสิทธิภาพและทันสมัย

  • พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพคุณธรรม ในการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล