บุคลากร


คุณ ชลธิชา เกตุกรรณ์

หัวหน้าหน่วยบริหารงานทั่วไป ผู้ชำนาญการพิเศษ

คุณ ญาณปภา ชณากรวิรัตนพร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คุณ เรณู ยิ่งขจร

พนักงานทั่วไป

คุณ สลิลทิพย์ เปล่งทะรัตน์

พนักงานทั่วไป

ภก. ธนพล นิ่มสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา

ภก. ธนกร ศิริสมุทร

เภสัชกร ผู้ชำนาญการพิเศษ

ภก. วุฒิเชษฐ รุ่งเรือง

เภสัชกร ผู้ปฏิบัติการ

ภญ. พรชนก มนแก้ว

เภสัชกร ผู้ชำนาญการพิเศษ