บุคลากร


คุณ รัษฎา บุญประเสริฐ

หัวหน้างานพิษวิทยา และนักเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ

คุณ ไพบูลย์ ทุมรินทร์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เชียวชาญ

คุณ ทิพเนตร เขียววิจิตร

หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก และนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ชำนาญการพิเศษ

คุณ สุภาวดี ภักดีนุกูลกิจจา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ชำนาญการพิเศษ

คุณ มาริสา ดวงแก้ว

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณ อลิษา วงษ์มาน

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณ โสรญา เข้มแข็ง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณ นภดล ปฎิรัตนัง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณ พักรบ แก้วบัญดิษฐ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์