ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ขอแจ้งปิดการให้บริการ (ชั่วคราว)

ขอแจ้งปิดการให้บริการ (ชั่วคราว) ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก (ศูนย์พิษวิทยาศิริราช)

เนื่องจากมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ตรวจวิเคราะห์แทนเครื่องเดิมที่ครบอายุการใช้งาน

ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 24.00 น. (ประมาณ 10 ชั่วโมง)

มีรายการที่ต้องปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. Amphetamine
 2. Benzodiazepine
 3. Cannabinoid
 4. Carbamazepine
 5. Digoxin
 6. Homocysteine
 7. Methotrexate
 8. Na valproate
 9. Opiate
 10. Paracetamol
 11. Phenobarbital
 12. Phenytoin
 13. Salicylate
 14. Sirolimus
 15. Tacrolimus
 16. Theophylline
 17. Tricyclic antidepressant
 18. Vancomycin

ทั้งนี้ กรณีที่จำเป็นในการส่งตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบดังกล่าว สามารถ ดำเนินการส่งตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการหน่วยพิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 ชั้น 3 โทร. 02 201 1338

มีข้อสงสัยติดต่อ ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก (ศูนย์พิษวิทยาศิริราช) โทร. 97317-8

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด