ดาวน์โหลดคุ่มือห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

  • คุ่มือห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

https://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/a07.htm

  • ใบขอส่งตรวจห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

https://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Forms/a07/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%812562-12022562.pdf